ดร.มะอับดุลรอพี วาแม

ผู้อำนวยการ

กิจกรรมโรงเรียนสุจริต

โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม ประกาศเจตจำนง พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญานตน ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ